Paketleme Önerileri

Paketleme protokolu, gerek laboratuvar gerekse saha çalışmalarında edinilmiş tecrübelere ve dünyada kabul görmüş bilimsel çalışmalara dayanmaktadır.
Hasat edilen ürünler güneş altında bekletilmemelidir.
Bahçede hasat edilen nar meyveleri doğrudan Modifiye Atmosfer Torbalara konulmamalıdır.
Sadece depolamaya uygun olan çürük, çatlak, güneş yanıklığı olmayan homojen boydaki ürünler hasat edilmelidir.

Nar meyvelerinde ön so?utma i?lemi meyve içi s?cakl??? 6-7 C'de dü?ünceye kadar yap?lmal?d?r.
Önso?utma i?lemi tamamland?ktan sonra torban?n içindeki hava bo?alt?larak haa almayacak ?ekilde lastik yard?m?yla kapat?lmal?d?r.